0 tot 23   Header   Woordenlijst
Woordenlijst

Woordenlijst

De basis GGZ
In de basis GGZ worden kinderen behandeld met lichte tot matige, niet-complexe ggz-problematiek of kinderen met chronische (stabiele) problematiek met een laag risico, waarbij een (vermoeden van) een DSM-V stoornis is vastgesteld.

Specialistische GGZ
De specialistische GGZ betreft zorg voor kinderen met ernstige en complexe psychische problemen waarbij een (vermoeden van) DSM-V stoornis is vastgesteld.

Gezondheidszorg Psycholoog (GZ-psycholoog)
Een Gezondheidszorgpsycholoog, of afgekort GZ-psycholoog, behandelt psychische klachten. Een GZ-psycholoog is een beschermde titel, door de overheid ingesteld. Een GZ-psycholoog richt zich veelal op kort-durende hulpverlening, voor lichte tot matig complexe psychische problemen. Dit kan uiteenlopen van behandeling van stoornissen als angst en depressie tot problemen die samenhangen met lichamelijke ziekten of handicaps. Over het algemeen is een behandeling klachtgericht en kortdurend van aard. Indien mogelijk wordt gewerkt met wetenschappelijk onderbouwde (evidence-based) behandel-protocollen en -richtlijnen.

Psychotherapeut
(Kinder- en jeugd) psychotherapie is een effectieve behandelmethode voor cliënten met psychische klachten en gedragsproblemen. Soms ervaren kinderen de problemen zelf niet als zodanig, maar bestaat er zorg in de omgeving over hun ontwikkeling en/of gedrag.  Kinder- en jeugdpsychotherapie kan diverse vormen aannemen. De meest gangbare vorm is individuele therapie. Bij (jonge) kinderen wordt er regelmatig gebruik gemaakt van spel en andere creatieve uitingsvormen. Bij kinderen worden altijd de ouders en zo mogelijk ook school betrokken in de diagnostiek en de behandeling.
Een psychotherapeut helpt het kind en zijn omgeving bij het begrijpen van zichzelf, omgaan met emoties, anders denken of anders omgaan met belangrijke anderen.

Het doel van psychotherapie is het opheffen van psychische klachten en problemen, of zoveel verminderen dat het kind er minder last van heeft. Wanneer de behandeling aanslaat, nemen de klachten af. Uw kind voelt zich beter en functioneert beter op de diverse levensgebieden: thuis, op school en in de omgang met leeftijdsgenoten. Belangrijk is dat de ontwikkeling binnen de gegeven omstandigheden weer zo veel mogelijk hersteld wordt.

Kinder-en jeugdpsychiater
De kinder- en jeugdpsychiater heeft als medisch specialist kennis van en ervaring in de lichamelijke, cognitieve, psychologische en sociale ontwikkeling van kinderen, jeugdigen en volwassenen. Daarnaast heeft hij/zij specifieke bekwaamheid op het gebied van onderzoek en de behandeling van kinderen en jeugdigen met problemen in emoties, cognities, relaties en gedrag. Niet alleen vindt er onderzoek bij het kind zelf plaats, maar ook werkt de kinder- en jeugdpsychiater zoveel als mogelijk samen met de ouders cq verzorgers, andere betrokken hulpverleners en de school van het kind. Binnen onze vereniging betekent dit dat er bij onderzoek of behandeling samenwerking kan plaatsvinden tussen de kinder- en jeugdpsychiater en een van de andere leden van de vereniging.

Klinisch Psycholoog
De klinisch psycholoog is gespecialiseerd in psychodiagnostiek en psychologische interventiemethoden bij ernstige en complexe psychopathologische problematiek, die meerdere domeinen van het functioneren beïnvloedt. Bij een klinisch psycholoog worden doorgaans kinderen en jongeren aangemeld over wie al langere tijd zorgen bestaan. Vaak zijn deze kinderen en jongeren al eerder onderzocht of in therapie geweest of hebben hun ouders begeleiding ontvangen, maar heeft dit niet in voldoende mate geleid tot verbetering van het functioneren van het kind of de jongere. Klinisch psychologen zijn werkzaam in de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg.

Kinder-en jeugdpsycholoog
De Kinder- en Jeugdpsycholoog (registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd) is een post-universitaire opgeleide professional die zich heeft bekwaamd in het werken met kinderen en jongeren (van 0 tot 23 jaar) en het ‘systeem’ (gezin, buurt, school) om het kind/jongere heen. De Kinder- en Jeugdpsycholoog heeft kennis van de reguliere ontwikkelingspsychologie, maar ook van de ontwikkelingspsychopathologie en diagnostische besluitvormingsmodellen.
Een Kinder- en Jeugdpsycholoog is deskundig op het terrein van diagnostiek, advisering, begeleiding en behandeling van kinderen of jongeren met psychosociale problematiek (gedragsproblemen, emotionele problemen en leerproblemen), ondersteunt ouders (of verzorgers) met opvoedingsvragen, begeleidt professionele opvoeders, maar is ook in staat deze vakinhoudelijke expertise op organisatorisch of beleidsmatig gebied in te zetten.
Kinder- en Jeudpsychologen zijn vaak werkzaam in de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg.

Orthopedagoog-Generalist
De Orthopedagoog-Generalist is een post-universitaire professional op het gebied van opvoedings-, leer- en ontwikkelingsprocessen. Via diagnostiek en interventie kan de orthopedagoog zich zowel op het kind/jongere, of andere cliënten richten met wie een pedagogische relatie wordt onderhouden (ouders, school), als ook op andere betrokkenen in het opvoedingsproces. De Orthopedagoog-Generalist beschikt over deskundigheid betreffende het uitvoeren van diagnostiek, het formuleren van een indicatiestelling en verrichten van interventies. Daarnaast is deze deskundig betreffende taken op gebied van onderwijs, onderzoek en beleid, die direct of indirect gerelateerd zijn aan diagnostiek, indicatiestelling of interventies.
Orthopedagoog-Generalisten zijn werkzaam in de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg.

Cognitief gedragstherapeut
De Cognitief gedragstherapeut werkt volgens de Cognitieve Gedragstherapie. Dit is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie pakt het gedrag én de negatieve gedachten aan die de problemen in stand houden.

Systeemtherapeut
De systeemtherapeut behandelt individuele klachten waarbij rekening wordt gehouden met relationele- en andere factoren die bij de problemen een rol kunnen spelen. De systeemtherapeut behandelt misschien één persoon maar neemt mee dat de omgeving of situatie van de cliënt (bijv. school, gezin, financiën) van invloed is. Gezinsleden kunnen worden betrokken. Dit maakt doorgaans dat de kans op terugval kleiner is.

Infant Mental Health (IMH) specialist
Infant Mental Health-specialisten zijn zorgverleners die zich specifiek geschoold hebben in de ontwikkeling van kinderen van 0-6 jaar en hun ouders. Zij houden zich bezig met onderzoek en behandeling, maar denken ook mee in het uitzetten van beleid en zorgvernieuwing. IMH-specialisten kijken vanuit een brede blik en multidisciplinaire benadering naar de ontwikkeling van het kind. Meerdere invalshoeken (biologisch, cognitief, communicatief, motorisch, sociaal-emotioneel en omgeving) komen samen, waarbij de ouder-kind interactie steeds het centrale uitgangspunt is.

Onze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. In onze cookiebeleid lees je er meer over.

Agree
Disagree