Wie zijn wij?

0 tot 23 Samenwerkende Vrijgevestigde Jeugd-ggz

Inleiding
Sinds 2015 wordt de psychologische en psychiatrische zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar vergoed door de gemeente waar het kind staat ingeschreven..

Anticiperend op de stelselwijziging van januari 2015 hebben de vrijgevestigde kinder- en jeugdpsychologen, -psychotherapeuten, -psychiaters en orthopedagogen uit Haarlem en omstreken zich verenigd.
0 tot 23
is een nieuwe partner in de Jeugd-ggz van Kennemerland.

Vereniging 0 tot 23, hoogwaardige vrijgevestigde jeugd-ggz
0 tot 23 Samenwerkende Vrijgevestigde Jeugd-ggz is een groeiende vereniging, van meer dan 40 vrijgevestigde praktijken in Haarlem en omstreken. Zij biedt psychologische en psychiatrische zorg als de ontwikkeling van het kind of de jongere stagneert of verstoord dreigt te raken. De vereniging bestaat uit psychologen, orthopedagogen-generalist, psychotherapeuten en psychiaters die werken met cliënten van 0 tot 23 jaar: baby’s, peuters, kleuters, kinderen, jongeren, hun ouders en gezinnen met verschillende culturele achtergronden. Momenteel behandelen ze samen ongeveer 1500 cliënten per jaar.

Veel voorkomende problemen zijn: gedragsproblemen, angst- of depressieve klachten, opvallend of juist teruggetrokken zijn in het contact, eet- of slaapproblemen, psychosomatische klachten of concentratieproblemen. Deze problemen kunnen voorkomen binnen ontwikkelingsstoornissen, zoals ADHD, ADD of autisme spectrum stoornissen (ASS), bij regulatiestoornissen (met name bij baby’s, peuters of kleuters), bij leerstoornissen, bij schoolweigering, na een traumatische ervaring, bij het stagneren van de persoonlijkheidsontwikkeling of binnen gezinsproblematiek met een verstoorde ouder-kind-relatie.

Vereniging 0 tot 23, flexibel, kostenbesparend en dicht bij huis, juist nu!
0 tot 23 Samenwerkende Vrijgevestigde Jeugd-ggz biedt kwalitatief hoogwaardige, generalistische en gespecialiseerde hulp, van lichte tot zware problematiek, afhankelijk van wat een kind en zijn of haar gezin nodig heeft. Zij kent géén onpersoonlijke procedures en géén wisselende behandelaars. Ouders en hun kind kunnen zich, in overleg met de huisarts of een andere verwijzer, aanmelden bij de hulpverlener van hun keuze. De professionals zijn ervaren en gemotiveerd. Persoonlijke zorg op maat is het uitgangspunt. Er kan flexibel en daadkrachtig worden samengewerkt, mede door de korte interne communicatielijnen, ten behoeve van intervisie, gecombineerde behandeling en interne doorverwijzing.

Naast deze voordelen hebben de vrijgevestigde praktijken van 0 tot 23 geen overheadkosten in de vorm van teamvergaderingen en managementtaken. Wachtlijsten kunnen eventueel intern opgevangen worden. De praktijken zijn kleinschalig en liggen verspreid over de regio, dus hulp is in de buurt en komt eventueel aan huis.

De professionals zijn bij huisartsen en scholen in de buurt goed bekend en werken al jaren met hen samen. Ook onderhouden zij een netwerk met andere kinder- en jeugdhulpverleners, zoals logopedisten, fysiotherapeuten, diëtisten, GGD-jeugdartsen, interne begeleiders, remedial teachers, verloskundigen en de volwassenen-GGZ. Hierdoor zijn ze goed ingebed in de lokale en regionale situatie. Met name voor kinderen en jeugdigen is deze multidisciplinaire samenwerking belangrijk.

Vereniging 0 tot 23, kwaliteit gegarandeerd door BIG-registratie
Een voorwaarde om bij de vereniging aan te mogen sluiten is een BIG-registratie of een daaraan gelijkwaardige registratie. Deze registratie is een onderscheidend keurmerk dat individuele kwaliteit en deskundigheid garandeert en elke 5 jaar getoetst wordt door de beroepsverenigingen. Meer informatie vindt u op www.bigregister.nl.

Vereniging 0 tot 23, hoe we werken
Tijdens de intake- en diagnostiekfase brengt de door de cliënt gekozen hulpverlener eerst het functioneren van het kind en zijn of haar omgeving zorgvuldig in kaart. Dit in nauwe samenwerking met ouders en school. Hierna wordt de behandeling gekozen die het best bij de problematiek aansluit. Er kan een individuele therapie aangeboden worden, een ouderbegeleiding, ouder-kind-behandeling of groeps- of gezinsbehandeling. De behandeling is er op gericht om de ontwikkeling van het kind of de jongere bij te sturen of weer op gang te brengen, of om kind, jongere en ouders meer inzicht te geven, waardoor het functioneren in het gezin, school en maatschappij op een meer adequate manier verloopt.

Lees hier ons Visiedocument

Bestuur:
Interne voorzitter: Charlotte Nuhoff
Externe voorzitter: Willemiek Kooiman
Secretaris: Mascha Bakker
Penningmeester: Carly Luijters